LIX Sesja Rady Miasta Sulejówek

LIX Sesja Rady Miasta Sulejówek

Sulejówek | 26 czerwca 2014 | 18:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594.) zwołuję LIX sesję Rady Miasta Sulejówek w dniu 26 czerwca 2014 roku (czwartek) o godz. 18.00 w Urzędzie Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55, 05 - 070 Sulejówek.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

 1. Informacje Radnych Powiatowych o pracy Rady Powiatu i Komisji.
 2. Zapytania Mieszkańców i odpowiedzi na zapytania.

CZEŚĆ UCHWAŁODAWCZA

 1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r. (druk RM nr 446).
 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi (druk RM nr 447).
 3. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej w Sulejówku  za 2013 rok (druk RM nr 448).
 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz innych współwłaścicieli 1/6 udziału w zabudowanej nieruchomości, położonej przy  ul. Dąbrowskiego 12,  stanowiącej własność Miasta Sulejówek, (druk RM nr 449).
 5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Sulejówka oraz w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Szkopówki   w Sulejówku, (druk RM nr 450).
 6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego nr  19 w Sulejówku, (druk RM nr 451).
 7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 11 w obrębie 54  w Sulejówku, (druk RM nr 452).
 8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych nr 16 i 17 w obrębie 54 w Sulejówku, (druk RM nr 453).
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2014-2020  (druk RM nr 454).
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2014 (druk RM nr  455).

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

 1. Przyjęcie protokołu z LVII  sesji Rady Miasta Sulejówek.
 2. Informacja nt realizacji inwestycji miejskich z uwzględnieniem prac remontowych za 5 miesięcy 2014 r.
 3. Informacja o przygotowaniu do akcji letniej -  wypoczynek dzieci i młodzieży.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje różne.
 6. Zamknięcie obrad LIX  sesji.

Zgodnie z § 9 pkt 3 Statutu Miasta Mieszkańcy Miasta mają prawo zadawania pytań w wyznaczonym punkcie porządku obrad. Chęć wystąpienia powinni zgłosić Przewodniczącemu przed rozpoczęciem posiedzenia Rady.

Przewodniczący
Rady Miasta Sulejówek
Adam Lesiński

Sulejówek ul. Dworcowa 55
Urzędzie Miasta

Zobacz także