Lokalnie TV - Powiat Miński | Warszawa Wesoła Lokalnie TV - Powiat Miński | Warszawa Wesoła

Wydarzenie

LIX Sesja Rady Miasta Sulejówek
26
CZE
18:00

LIX Sesja Rady Miasta Sulejówek

Sulejówek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594.) zwołuję LIX sesję Rady Miasta Sulejówek w dniu 26 czerwca 2014 roku (czwartek) o godz. 18.00 w Urzędzie Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55, 05 - 070 Sulejówek.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

 1. Informacje Radnych Powiatowych o pracy Rady Powiatu i Komisji.
 2. Zapytania Mieszkańców i odpowiedzi na zapytania.

CZEŚĆ UCHWAŁODAWCZA

 1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r. (druk RM nr 446).
 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi (druk RM nr 447).
 3. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej w Sulejówku  za 2013 rok (druk RM nr 448).
 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz innych współwłaścicieli 1/6 udziału w zabudowanej nieruchomości, położonej przy  ul. Dąbrowskiego 12,  stanowiącej własność Miasta Sulejówek, (druk RM nr 449).
 5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Sulejówka oraz w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Szkopówki   w Sulejówku, (druk RM nr 450).
 6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego nr  19 w Sulejówku, (druk RM nr 451).
 7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 11 w obrębie 54  w Sulejówku, (druk RM nr 452).
 8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych nr 16 i 17 w obrębie 54 w Sulejówku, (druk RM nr 453).
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2014-2020  (druk RM nr 454).
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2014 (druk RM nr  455).

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

 1. Przyjęcie protokołu z LVII  sesji Rady Miasta Sulejówek.
 2. Informacja nt realizacji inwestycji miejskich z uwzględnieniem prac remontowych za 5 miesięcy 2014 r.
 3. Informacja o przygotowaniu do akcji letniej -  wypoczynek dzieci i młodzieży.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje różne.
 6. Zamknięcie obrad LIX  sesji.

Zgodnie z § 9 pkt 3 Statutu Miasta Mieszkańcy Miasta mają prawo zadawania pytań w wyznaczonym punkcie porządku obrad. Chęć wystąpienia powinni zgłosić Przewodniczącemu przed rozpoczęciem posiedzenia Rady.

Przewodniczący
Rady Miasta Sulejówek
Adam Lesiński


Adres wydarzenia

Sulejówek ul. Dworcowa 55

Urzędzie Miasta

Urzędzie MiastaZaloguj poprzez Facebook
Bądź na bieżąco!
 

Zapisz się i otrzymuj powiadomienia o nowych aktualnościach na naszej stronie!

Jesteśmy również na Facebook'u!

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Facebook Newsletter