XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Halinowie

XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Halinowie

Halinów | 30 czerwca 2014 | 11:00

Zawiadomienie o XLVIII sesji Rady Miejskiej w Halinowie w dniu 30 czerwca 2014 roku (Poniedziałek) o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta Halinów.

XLVIII sesję Rady Miejskiej w Halinowie w dniu 30 czerwca 2014 roku o godz. 11.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Halinowie,
z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum Rady Miejskiej w Halinowie.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja z pracy Burmistrza Halinowa.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Halinowa z pracy Urzędu Miejskiego w 2013 roku.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Halinowa z inwestycji gminnych w 2013 roku.
 7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 8. Sprawozdanie z prac Komisji Rady.
 9. Pisma i informacje do Rady Miejskiej w Halinowie.
 10. Sprawozdanie radnych z sesji Rady Powiatu Mińskiego.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawieprzyjęcia programu wspierania rodziny w gminie Halinów na lata 2014-2016 – Druk Nr 459.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawiewyrażenia zgody na udział Gminy Halinów w realizacji projektu systemowego „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” w ramach IX Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Druk Nr 460.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawierozpatrzenia wezwania Wnioskodawcy do usunięcia naruszenia prawa uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Okuniew, gmina Halinów – Druk Nr 461.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawiezmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2014-2023 - Druk Nr 462.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawiezmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2014 rok - Druk Nr 463.
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawieprzekazania środków finansowych z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisariatu Policji w Halinowie – Druk Nr 464
 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII.222.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 31 października 2012 roku w sprawie  udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego zmienionej uchwałą Nr XLII.358.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 20 grudnia 2013 roku oraz uchwałą Nr XLV.422.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 20 marca 2014 rok – Druk Nr 465.
 18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII.394.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mińskiemu – Druk Nr 466.
 19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawiezatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Halinów za 2013 rok – Druk Nr 467.
 20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawieudzielenia Burmistrzowi Halinowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok – Druk Nr 468.
 21. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawieprzyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Rewizyjnej– Druk Nr 469.
 22. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie zmieniający uchwałę Nr III/13/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej – Druk Nr 470.
 23. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowiezmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Halinów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym – Druk Nr 471.
 24. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawienadania nazwy ulicy w miejscowości Zagórze, gmina Halinów – Druk Nr 472.
 25. Przyjęcie protokołu z obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Halinowie w dniu 16 kwietnia 2014 roku.
 26. Przyjęcie protokołu z obrad XLVII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Halinowie w dniu 2 czerwca 2014 roku.
 27. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski
 28. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie:
Marcin Pietrusiński

Halinów
ul. Spółdzielcza 1
Urząd Miejski

Zobacz także